• ޚަބަރު
  • 2 hours ago

އިބޫ އަށް އައްޑޫ ސިޓީއިން ހޫނުމަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ދަތުރުފުޅުގައި އިބޫ  ފުވައްމުލަކުން އައްޑޫއަށް ވަ...

ޚަބަރު

އުމުރުން 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން އެހާރަނގަޅެއް ނޫން- ދިރާސާ

ކޮންމެ މަޔަކުވެސް ބަފަޔަކުވެސް އެމީހުންގެ ދަރިން ބަލާބޮޑުކުރަނީ ގުނާނުލެވޭހާ ބުރަމަސައްކަތުންނެވެ

  • 3 weeks ago

ލޯބިވާ ފިރިމީހާގެ ވަކިތަކުގެ ދަށު ވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

ކްރިސްއަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު ރީތި ފިރިހެނެކެވެ ކުރިންް ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ކްރިސްއާއި ޖޯޑީ ދިމާވީ

  • 3 weeks ago

ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި

  • 3 days ago

ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ބެލޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ"  ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 "ދިރާގު ޓީވީން

  • 2 weeks ago

ބަރުދަން ލުއިކޮށްލުމަށް “ރީނދޫ ސައި” ވަރެއްނެތް!

ރީނދޫ "ޓަރމެރިކް" އަކީ އާންމުކޮށް ކައްކަން ގެންގުޅޭ ސްޕައިސްއެކެވެ ނަމަވެސް އިންޑިއާގައި ރީނދުލަކީ ވަރަށް

  • 1 week ago

ދޮންކޭލުން ހަށިގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް!

ދޮންކޭލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ގިނައިން ލިބެންހުންނަ މަގްބޫލު މޭވާއެކެވެ

  • 2 weeks ago