AO News - Reliable News from Addu City and the Maldives

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެއިމްސްއަށް ހުއްދަ ނުލިބުނު
  • ޚަބަރު
  • 14 ގަޑިއިރު ކުރިން
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ކުލިނިކުން ކޮވިޑް 19 ގެ ޓެސްޓު ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ނުލިބުނު ކަމަށް އެއިމްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ  ޢަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެއ...
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ މީދޫ އަކީ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކާއި ވަކިން އޮންނަ ދެ ރަށަށްވީ ހިނދު އަބަދުވެސް މި ދ
1 ދުވަސް ކުރިން
ޖެނީވާ (ޖޫން 1) – މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން
4 ދުވަސް ކުރިން
ޖަރުމަން ބުންޑެސްލީގާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އިނގިރޭސި ވިންގާ ޖޭޑަން ސަންޗޯ ކާމިޔާބުކުރި ހެޓްރިކާއެކު ތާވ
4 ދުވަސް ކުރިން
އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި އާޖެން
5 ދުވަސް ކުރިން
ޗުއްޓީއަށް ރަށަށް އަންނަ ބައްޕައަކު ވިސްނުމެއް ފިކުރެއްނެތި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތައް ހަނދާން ނައްތާލާ ގެއަ
4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ކޮމްޕޯރސަރ ވާޖިދު ހާން ކިޑްނީ އިންފެޝަނަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއް
4 ދުވަސް ކުރިން