ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކާއެކު، ނަސްރަތު ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް!
  • ޚަބަރު
  • 1 ދުވަސް ކުރިން
އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު އެންމެ ގިނަ އިން އިވޭ އަޑަކީ ތިމާ ވޯޓުދޭން ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްގެ އަޑެވެ. ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ތިމާގެ މީހާ ނުވަތަ އާއިލާ މީހާއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބޭނ...
އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވަމުން އަންނައިރު އެންމެ ގިނަ އިން އިވޭ އަޑަކީ ތިމާ ވޯޓުދޭން ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ކެންޑި
1 ދުވަސް ކުރިން
ކޮންމެ ތަނެއްގެވެސް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ބިނާވެގެންވަނީ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އެކަމަށްޓަކައި
2 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އާއި އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން  މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކު
1 ދުވަސް ކުރިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ  ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ފަހަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެ
1 ދުވަސް ކުރިން
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މީހާގެ އިސްކޮޅާ އުމުރާ ނުގުޅޭވަރަށް ބަރުދަން މަތި ވުމުން
22 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު ޝާހުރުކް އާއި ކާޖަލް ފެނިގެންދާ ލޯބީގެ އާ ފިލްމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ބޮލީވު
2 ދުވަސް ކުރިން