• ޚަބަރު
  • 2 hours ago

އިންޑިއާ ސަފީރު، މީދޫ ކޯގަންނައަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާ، އިއްޔެ އައްޑޫއަށް ކުރެއްވެވި ޒިޔާރަތުގައި މީދޫ ކޯގަންނަ ގަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަވައި އެތަނާ މެދު ޝައުގުވެރިކަން ފ

ޚަބަރު

ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ

ބާރު ސްޕީޑްގައި ސައިކަލް ދުއްވުމަކީ ޒުވާނުން ވަރަށް ކުރާހިތްވާކަމެކެވެ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެހެންމީހުންގެ

  • 16 Sep

އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރު ވާނެ 10 ގޮތެއް

ލިޔުނީ: އައިޝަތު ޝުމެއިން/ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް މީޑީއާ އިމްތިޙާނަކަށް ތައްޔާރު ވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ

  • 15 Sep

ފުރަތަމަ މެޗުން ބޫޓާންއިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފި

ނަވާރަ އަހަރުންދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ބޫޓާނުން

  • 23 hours ago

ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޑަހުވަދޫ އާއި ދެކޮޅަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް

  • yesterday

ހަޔާތުގެ ފަސާނާ- 3

ޝާހިދު ރަމްލާއަށް ދައްކަނީ އުންމީދެއްނެތް ކުލަ ހުވަފެންތަކެކޭ ރަމްލާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ އެހެންނޫންނަމަ

  • 5 hours ago

ގޭގެ ދޮރުގައި ލާފައި ހުންނަ ކުލައިންވެސް މީހާ ދެނެގަނެވިދާނެ

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޮތްތަކެ އް ގެންގުޅޭނެ މީހެކެވެ އަދި އެކަންތައްތައް ދެނަގަތުމަކީ

  • 6 hours ago
Shares