• ޚަބަރު
  • 7 hours ago

ވޯޓްލާ ކަރުދާސް ރަށްރަށަށް ފޮނުވަން މިހާރުވަނީ ފަށާފައި – އީސީ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ވޯޓްލާންބޭނުން ކުރާކަރުދާސް ތައް ރައްރަށަށް ފޮނުވަން ފަށާފައި ވާކަމަށް އިލެކްޝަންކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޕްރިންޓ...

ޚަބަރު

އުމުރުން 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން އެހާރަނގަޅެއް ނޫން- ދިރާސާ

ކޮންމެ މަޔަކުވެސް ބަފަޔަކުވެސް އެމީހުންގެ ދަރިން ބަލާބޮޑުކުރަނީ ގުނާނުލެވޭހާ ބުރަމަސައްކަތުންނެވެ

  • 2 weeks ago

ލޯބިވާ ފިރިމީހާގެ ވަކިތަކުގެ ދަށު ވި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ

ކްރިސްއަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު ރީތި ފިރިހެނެކެވެ ކުރިންް ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ކްރިސްއާއި ޖޯޑީ ދިމާވީ

  • 3 weeks ago

ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި

  • 21 hours ago

ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕް ބެލޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ"  ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 "ދިރާގު ޓީވީން

  • 2 weeks ago

ބަރުދަން ލުއިކޮށްލުމަށް “ރީނދޫ ސައި” ވަރެއްނެތް!

ރީނދޫ "ޓަރމެރިކް" އަކީ އާންމުކޮށް ކައްކަން ގެންގުޅޭ ސްޕައިސްއެކެވެ ނަމަވެސް އިންޑިއާގައި ރީނދުލަކީ ވަރަށް

  • 1 week ago

ދޮންކޭލުން ހަށިގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް!

ދޮންކޭލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ގިނައިން ލިބެންހުންނަ މަގްބޫލު މޭވާއެކެވެ

  • 2 weeks ago