• ޚަބަރު
  • #4 ގަޑިއިރު ކުރިން

މިފަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ރަން ތަފާތުވާނެ

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް(ޓީއެފްޖީން) މިފަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ރަން  ގައި ބޭރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ދުވުންތެރިއެއް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޓީއެފްޖީން ބުނެފިއެވެ. މިފަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ރަންގައި  ކެނެޑާގެ ދުވުންތެރިއ...

ޚަބަރު

ކުއްލިއަކަށްވީ ބައްޔާއެކު ހިތްވަރުގަދަ ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމަކަށް

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަށް އުފަން ސމީދޫ ރޯނުގެ އާމިނަތު ހަސަން(އާމިންދިޔަ) އަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން

ލޮލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކާނާ އަކީ ކޮބާ؟

އާންމުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ވަކި  އުމުރަކަށް ދިއުމުން ލޮލުގެ ފެނުމަށް ބަދަލު އާދެއެވެ 

  • # 4 ދުވަސް ކުރިން

މިފަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ރަން ތަފާތުވާނެ

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް(ޓީއެފްޖީން) މިފަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮކާކޯލާ ރަން  ގައި ބޭރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު

  • # 4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޔޫކްރެއިންގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރާމީހުންގެ ޖީންސީގުނަވަނުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަނީ

ޔޫކްރެއިންގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންގެ ގަޔަށް އިންޖެއްކްޝަނެއް ޖެހުމަށް ފަހު، ޖިންސީގުނަވަނުގެ

  • # 1 ހަފްތާ ކުރިން

ވަރިވުމުގެ މާނައަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްރަތުކުރުމެއް ނޫން:އަރްބާޒް

މަލައިކާ އަރޯރާ އާއި އަރްބާޒް ހާންގެ ދުވަސްވީ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ވެދާނެއެވެ

  • # 3 ގަޑިއިރު ކުރިން

ސަސުރަލް ސިމަރ ކާގެ ޗައިލްޑް އެކްޓަރ ޝިވްލެކް ސިންގް މަރުވެއްޖެ

ކަލާސް އިން ދައްކާފައިވާ މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ސަސުރަލް ސިމަރ ކާގެ ޗައިލްޑް އެކްޓަރ ޝިވްލެކް ސިންގް

  • # 24 ގަޑިއިރު ކުރިން