• ޚަބަރު
  • #11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ދެ މައްސަލައެއް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ދެ މައްސަލައެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީއިން މިއަދު ބުނީ  އާންމު...

ޚަބަރު

އެންމެދިގު މޮޑެލްގެ އިސްކޮޅުގައި 6ފޫޓް 9 އިންޗި

އާންމުކޮށް މޮޑެލް ކުރާކުދިންގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ 5ފޫޓް 8 އިންޗި  ނޫނީ 5ފޫޓް 11 އިންޗިއެވެ އެހެން

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން

ތުއްތުކުދިންގެ ގިލިގިލިކޮށްޓުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް: ދިރާސާ

ތުއްތުކުދިން ހެއްވާލުމަށް ނޫނީ އެކުދިންނާ ސަކަރާތްޖަހާލާ މަޖާކޮށްލުމަށް އާންމުގޮތެއްގައި ބޮޑެތިމީހުން

  • # 4 ދުވަސް ކުރިން

އައްޑޫގައި ޔުއޭފާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ބާއްވަނީ

ޔޫއޭފާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓުގެ ހޯސްޓް ސިޓީއަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ހިރިޔާ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސޯޅަ އަހަރުން ދަށުގެ މެޗުގައި  ސއަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ހިރިޔާ

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން

ލޭގެ ޕްރެޝަރާއި ކޮލެސްޓްރޯލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޖޫހަކީ މިއީ

ލޭގެ ޕްރެޝަރާ ކޮލެސްޓްރޯލް ބައްޔަކީ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ހުރި ބަލިތަކެކެވެ ބަލީގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް

  • # 11 ގަޑިއިރު ކުރިން

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފޯނު ބަލާލުން އެއީ މައްސަލައެއްތަ؟

އަބަދުވެސް ލޯބިވެރިޔާ ނޫނީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފޯނުގައި ހުންނަ އެއްޗިހި ބަލަން ބޭނުން ވެދާނެއެވެ

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން