• ޚަބަރު
  • 1 hour ago

އައްޑޫ ސިޓީން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އައްޑުގައި ބ...

ޚަބަރު

ތިމާ އަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ނަމަ މިކަންތައްތައް ކުރާނެ

ތިމާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރާށެވެ އަހަރެމެންނަކީ އިންސާނުން ކަމުން ކުށް ކުރެވޭނެއެވެ

  • 6 hours ago

މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފީމެވެ.

އިންސާނުން އުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެތަނެއްގެ މާދަރީ ބަހެއް އޮންނާނެކަން ކަށަވަރވެ އެކި މީހުން އެކި

  • 3 days ago

ބީއެފްޓީ 2018: ފައިނަލަށް ބްރަދާސް ޔުނައިޓެޑާއި ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސް

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ގެ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސްއާއި

  • 3 days ago

ޗެލްސީ އިން ބާސެލޯނާ ހިފެހެއްޓި އިރު ބަޔާނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ އާއި ސްޕެއިންގެ ގަދަ

  • 3 days ago

ތިމާ އަކީ ރަނގަޅު މީހެއް ނަމަ މިކަންތައްތައް ކުރާނެ

ތިމާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރާށެވެ އަހަރެމެންނަކީ އިންސާނުން ކަމުން ކުށް ކުރެވޭނެއެވެ

  • 6 hours ago

މަލައިކާ އާއި އަރްބާޒު އަނެއްކާވެސް އެކުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު އަރްބާޒް ހާން އާއި މަލައިކާ އަރޯރާގެ ވަރީގެ ވާހަކަ އިވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް

  • 3 days ago
Shares