• ރިޕޯޓް
  • 5 hours ago

އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ “ވުޖޫދުގައި ނުވާ” ގަރާޖު

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އެއުޅަނދެއް ބާއްވާނެ ގަރާޖެއް ހުރި ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ވެހިކަލެއްވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދެވި...

ޚަބަރު

އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ “ވުޖޫދުގައި ނުވާ” ގަރާޖު

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު

  • 5 hours ago

‘ގޭންގްތައް’ހުއްޓުވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެއް

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ޒުވާނުންނެވެ ޒުވާނުންނަކީ ހަރުދަނާ،

  • 16 hours ago

ލަންކާގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތެއްގައި އައްޑޫގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވަނީ

ކޮލަމްބޯ ސުވިމިން އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފެތުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސުވިމް އައްޑޫގެ 21

  • 2 days ago

ބޭލްގެ ހަމަ އެކަނި ގޯލުން ރެއާލްއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލްމެޑްރިޑް އާއި ހުއެސްކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ގަރެތު ބޭލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމަ

  • 4 days ago

ރަންބީރާ މެދު އާލިއާގެ ބައްޕަ ހިންހަމަޖެހޭ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން އާލިިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓް  ކަށަވަރުކޮށް

  • 2 days ago

ޝަރްދާ ކަޕޫރްގެ އާލޯބިވެރިޔާ އާއެކު ޑިނަރ ޑޭޓަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރުތަރި ޝަރްދާ ކަޕޫރް މިވަގުތު ދަނީ އަންނަ އަހަރު ނިކުންނަން ހުރި ފިލްމްތަކުގައި ބުރަކޮށް

  • 2 days ago