އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމަށްޓަކައި، އެ ބޭންކުގެ އައްޑޫ ބްރާންޗް މިއަދު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ
  • ޚަބަރު
  • 9 މިނެޓު ކުރިން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ)  ހިއްސާ ވިއްކުމަށްޓަކައި އެ ބޭންކުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބްރާންޗް މިއަދު ހުޅުވައި ހިއްސާ ގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން ފަށައިގެން  މެންދުރު 14:00 ހ...
މީސްމީޑިއާގައި އާއި ދެމީހަކު އެއްތަން ވެލާ އިރަށް އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކަށް މިހާރު ވެފައި އޮ
3 ދުވަސް ކުރިން
އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަކީ ޒަނާނުއްސުރެން ސާފުތާހިރުކަމަށް މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް ނަން މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް
5 ދުވަސް ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑުން ނިންމައި އެ މަސައްކަތް  ކުންފުނ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ލަންކަޓައި ހާރަތު، އަކީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މަހަރާސްޓާގެ ބީޑްސް އަށް އުފަން ފ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނަޗް ބަލިއޭގެ މިއަހަރުގެ ސީޒަންގެ ކޮންސެޕްޓް، ޕްރޮޑިއުސާރ ސަލްމާން ހާން  ވަނީ މުޅިން ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ.ކ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކަމުންއަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯވް ނަޗްބަލިޔޭ 9 ގައި މިދިޔަ ހަފްތާގެ ވައިލްޑްކާޑް އެންޓްރީ, ޕޫޖ
3 ދުވަސް ކުރިން