• ޚަބަރު
  • #10 ގަޑިއިރު ކުރިން

މާޕުގެ އެޗްއާރު ބެސްޓްޕްރެކްޓިސް ސެޝަން އައްޑޫގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެޗްއާރު ޕްރޮފެޝަނަލްސް (މާޕް)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “އެޗް އާރު ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޝެއަރ” ސެޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިއަދު އީކުއޭޓަރ ވިލ...

ޚަބަރު

މަރީގެ މަސްކާށި މަލާފަތް ވަރަށް ސަޅި

ކުއްލިއަކަށް މީސްމީޑިއާއިން ފެންނަންފެށީ މަސްކާށި ޓްރޭ، މަޖާ ޓްރޭ އަދި ބޯކުރި ބަނބުކެޔޮޓްރޭ ތަކެކެވެ

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން

ރަސްރަނީގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ޔާމީން ގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތަކުން ފޮހެ ނުލެވޭނެ.

ސަލްޓަން ޕާކްގެ ނަމުން މިހާރު  ނަންދެވިފައިވާ ޕާކަށް ރަސްރަނި ބަގީޗާ ކީތާ ދެ އަހަރު ފުރުނުކަން ހާމަ

  • # 4 ދުވަސް ކުރިން

އެމްއެންއައިއެސްގެ ފަރާތުން ފަސް ކޯހެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް

  • # 3 ދުވަސް ކުރިން

ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރވެސް އިސްތިއުފާދީފި

ހޮންކޮންގ އެއަރލައިން، ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ރުޕަޓް ހޮގް މަޤާމުން

  • # 4 ދުވަސް ކުރިން

ރަނޫ މޯންޑަލްގެ ފުރަތަަމަ ލަވަވެސް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކާއި އެއްކޮށް

މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މީސް މީޑިޔާގައި ލަވައެއް ކިޔައިގެން މަޝްހޫރުވި އިންޑިޔާގެ ގެއްލިފައިވާ

  • # 1 ދުވަސް ކުރިން

ކެންސަރބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ޝިލްޕާޝެޓީއަށް މަލާމާތް ކުރުމުންކަމަށް ޖޭޑް ގޫޑީ ބުނި: ޖޭޑްގެ މަންމަ

2007ވަނަ އަހަރު ދެއްކި ރިއަލިޓީ ޝޯވް "ބިގްބްރަދާ" ޔޫކޭވާޝަންގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށްވާ ޖޭޑްގޫޑީ އަށް

  • # 2 ދުވަސް ކުރިން