• ޚަބަރު
  • 10 hours ago

މައުމޫން”ބާޣީއަކަށް” ހެދުމަކީ ނަޝީދުގެ ހުވަފެނެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް “ބާޣީއަކަށް” ހެދުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ ދެކޭ ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން އެ ހުވަފެން ނަޝީދު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިފިކަމަށް ޕީޕިއެމްގެ ޕ...

ޚަބަރު

އަހަރުމެންނާ އެކު އުޅެވޭނީ މިހެން – ޑައުން ސިންޑުރޮމް ހުންނަ ކުދީން

ޑައުން ސިންޑްރޯމް އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ ޢައިބެއްކަމުން މިއީ މުޅި އުމުރަށް ހުންނާނެ ބައްޔެކެވެ މިއީ

  • 16 hours ago

ބެންކޮކްގައި ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އޯންގެ ދިގު 7 އަހަރު

ބޭންކޮކްގައި އާންމުކޮށް ދިވެހިން ގޮސް އުޅޭ ޕަތުވަން ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އޯންގެ ރެސްޓޯރެންޓަށް

  • 7 days ago

ޒުވާން ސްކޮޑް އާއި އެކު ގައުމީ ޓީމް ސިންގަޕޫރަށް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ސިންގަޕޫރަށް ދާން ނެގި

  • 1 day ago

ފިއޮރެންޓީނާގެ ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑަށް އަސްޓޯރީގެ ނަމުން ނަންދޭން ނިންމައިފި

ފިއޮރެންޓީނާގެ ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑަށް ދާދިފަހުން ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިއޮތްވާ ފެނުނު އެޓީމުގެ

  • 1 day ago

35 އަހަރުން މަތިވުމަށްފަހު ވިހާ ކުދިންނަށް ޑައުން ސިންޑްރޯމްގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު -ދިރާސާ

ޑައުންސިންޑްރޯމް އަކީ އުފެދުމުގައި ދިމާވާ ހާލަތެކެވެ މިއީ ކްރޮމޮސޯމް ތަކަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން

  • 15 hours ago

އަހަރުމެންނާ އެކު އުޅެވޭނީ މިހެން – ޑައުން ސިންޑުރޮމް ހުންނަ ކުދީން

ޑައުން ސިންޑްރޯމް އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ ޢައިބެއްކަމުން މިއީ މުޅި އުމުރަށް ހުންނާނެ ބައްޔެކެވެ މިއީ

  • 16 hours ago
Shares