• ޚަބަރު
  • 5 hours ago

ލަތީފަށް ދިއްދޫ ރައްޔިތުން މާފު ނުކުރާނެކަން ހާމަވެއްޖެ:އަދުރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުއްލްގައްޔޫމު ތިލަދުއްމައްޗަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން،  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުން އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދު  ނެރުއްވި ބަޔާނަށް ޕީޕީއެމް އަ...

ޚަބަރު

ދަރިން އަމިއްލައަށް ކަންކަމުގައި ބަސްބުނަން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ މައިންބަފައިގެން ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެވެ މި ޒިންމާ އެންމެ

  • 7 hours ago

ސުއިސައިޑަކީ އިޙްތިޔާރީ ކަމެއް ނޫން

ސުއިސައިޑް ނުވަތަ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގައި ވަރަށް އާންމުވެފައިވާ

  • 2 days ago

ޒެލޯން ބަލިކޮށް ގައުމު އެފްސީ ސެމީއަށް

މިނިވަން ކަޕް 2018 ގައި މިރޭ ކުޅުނު ކުއާާޓާރ ފައިނަލް މެޗުގައި ގައުމު އެފްސީ އާއި މަރަދޫ ޒެލޯން ބައްދަލުކުރި

  • 18 hours ago

މައުޝޫ ގެ ހެޓްޓްރިކާ އެކު ޑީކޭ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

މިނިވަންކަޕް 2018 ގައި މިރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާރ ފައިނަލްގެ ފުތަމަތަ މެޗު 7 ލަނޑު 3 ލަނޑުންެ ޑީކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

  • 18 hours ago

ގަހަނާތައް ‘ވަގަށް’ ނުނަގާކަމަށް ހީނާ ހާން ބުނެފި

މިއަހަރު އެޕްރީލް މަހު ބޭއްވި 'ދާދާސަހާބް ޕަލްކޭ އެވޯޑް' ހަފްލާއަށް މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ހީނާ ހާން ބޭނުންކުރި

  • 6 hours ago

އައިސްކްރީމަކީ ސިއްޙަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް

އައިސް ކްރީމް އަކީ ކާލަން މީރު އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ އަދި ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ

  • 4 days ago