މުނިފޫހި
ނަޗް ބަލިއޭގެ މިއަހަރުގެ ސީޒަންގެ ކޮންސެޕްޓް، ޕްރޮޑި
ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކަމުންއަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯވް ނަޗްބަ
ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ “ބިގް ބޮސް” ގެ 13 ވަނަ
ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ‘ނަޗް
ހުރިހާއަންހެނުންނަކީ ނަލަހެދިގެން ޑޭޓްތަކަށްދާ ބައެ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޒަރިންޚާން އިންސްޓަގްރާމުގައި  ހިއްސ
ފިޔާއަކީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ތަރުކާރީއެކެވެ. ފިޔާ ކެއުމ
މައްސަރުދުވަސްތައް ގަވައިދުން ނުޖެހުން (އިރެގިއުލަރ
ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީތަރި ސުޝްމީތާ ސެން އޭނާގެ އާއިލާއާއ
މީސްމީޑިޔާގައި ވައިރަލް ވެގެންދިޔަ ލަވަޔާއެއްކޮށް އި