ކުރުވާހަކަ: އެކުވެރިޔާ

އެކަނިވެރި ތަނެއް އޮވެއްޖެނަމަ އަހަރެން އެތަނެއްގައި ފައިނުޖައްސާ ތަނެއް ނޯންނާނެއެވެ   އަހަރެންގެ

ކުރުވާހަކަ: ޒާރާ

މި ސިއްރު ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ އެއީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ އުފަލަށް

ކުރުވާހަކަ: އެ އުއްބައްތި

ދީނާ އެކަނި ހުންނަ ވަގުތު ސިއްރު ސިއްރުން އައިސް ސިއްސާލުމަކީ ނަވީގެ އާދައެކެވެ ސިއްސައިގެން ގޮސް ދީނާގެ