މުނިފޫހި
އައްޑޫމެޑިސިޓީގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ޚާއްޞަ ކ
ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް  ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކު
ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް
މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ
“ކްރިޝް” ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ މަ
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން 4420 މައްސަ
ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ރާސްބެރީ ރާއްޖެ އެތެރެ
1761 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ތާރީހީ ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ބި
ކެންސަރު ބައްޔަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޢ