ކުރުވާހަކަ: ރޯވި ހާލި

އަހަރެމެން ކާވެނި ކުރީ ލޯބިންނެވެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ވަގުތުންސުރެން އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ