ސިޔާސީ
ކޮންމެ ތަނެއްގެވެސް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ބިނާވެގ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި މީހުން ވޯޓުލަނީ - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ (މިހާރު)
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިވ
އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
 ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކައުންސިލެއްގ
ޕީޕީއެމް އިން ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (ޕީޕީއެމް)
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ - ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ - ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދު - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައ
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި އަލީނިޒާރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕ