ސިޔާސީ
2023ގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެކަން އެޕާޓ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ލަފ
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލް ގަފޫރު
ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމް މަގާމުން
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ހާޒ
ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ފިއްލަވައިގެން ރާއް
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ހައްޔަރުކުރީ ގާނ
ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދު