ދީން
ހުކުރު ނަމާދަކީ ފަރުޟު ނަމާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢިލްމުވެރިންނަށް ހިންގި ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕާއި ވާރކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ)
ތިން ޢިލްމުވެރިއަކު ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށ
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން
މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ޙައްޖު ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ޢަރަފާ
މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ، މިމަހުގެ 10 ވާ ހޮނިހިރު ދު
ރަމަޟާން މަހަކީ ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކެއުން ބުއިމ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އިހުޔާ ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު ހިނިތުންވުމަށް އިސް
ފޮޓޯ: ގޫގަލް
ނޯޓް: މިއީ ޑޮކްޓަރ އަލީ އަލް އަމްރީ ގެ އަރަބިކް ސްޓޯރީ