ފިލްމީ
ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު ޝާހުރުކް އާއި ކާޖަލް ފެނިގެންދ
1990 ވަނަ އަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ
ނެހާ ކައްކަރް އާއިއަދިތްޔާ ނާރެއިން ގެ ކައިވެނީގެ ހަބ
މުޅި އަހަރުގައިވެސް ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ހާއްސަ ފިލ
އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދު ޗ
މިހިނގާ jޖަނަވަރީ މަހު  10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން  ތ
‘މުޖްކޯ ބީ ތޫ ލިފްޓު ކަރާދޭ’ މި ލަވައިން ގިނަ ބައ
ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވ