ކުޅިވަރު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ނ
އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ލަންކަޓައި ހާރަތު، އަކީ އިންޑިއާގ
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅ
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ކުޅ
ގުއާމްގެ ދަނޑުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގުއާމްއާއި ދެކޮޅަށ
އިންޑިޔާ އަށް އުފަން ނަމަވެސް މިހާރު މެލޭޝިޔާ އަށް ދި
ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗ
މަޖިލީހުގެ ކުއްލި  ޖަލްސާއެއް މިރޭ ފަށައިގެން ކުރިއަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމް