ސްކޫލް މީޑިއާ
ލިޔުނީ: ނޫރާން ތަވީލް ޢަބްދުލް މުޙްސިން / ހުޅުދޫ ސްކޫލ
ލިޔުނީ: ނޫރާން ތަވީލް ޢަބްދުލް މުޙްސިން / ހުޅުދޫ ސްކޫލ
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤައުމީ މަންހަޖަށް ކިޔަވައިދޭ ޕ
ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް/ލިޔުނީ: ފާތިމަތު މިންހާލް އަހުމަދ
ލިޔުނީ: ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ) ސ.އަތޮޅު މަ
އެމްޓީސީސީ އިންޓަރ ސްކޫލު ރޯވިންގް ބީޗް ސްޕްރިންޓުގެ
ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއ