ކުރުވާހަކަ: އެ ވޭނީ ސިއްރު

ސިނާނާ އެނބުރި އައުމުން ޖާވީއަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހާސިލްވީހެން ހީވެއެވެ ހީކުރެވުނީ އެއީ އޭނާގެ ދެވަނަ ހަނީ

ކުރުވާހަކަ: ތައުބާ

ޝަފީގާއަކީ ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކަށް ވިޔަސް، އޭނާއަކީ ރީތި ކުއްޖެކެވެ  އަދި މިހާރު އޭނައަކީ ފަގީރު

ކުރުވާހަކަ: ވޭނީ އުދާސް

ނޭނގި ހުއްޓާ މޯޑްގެ  ޗުއްޓި ނިމުމަކާއި ކައިރިވިއެވެ މިފަހަރު މޯޑް އައީ 8 ދުވަސް ނަގައިގެންނެވެ އެމީހުން

ކުރުވާހަކަ: ވޭނީ އުދާސް

އެއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކޭ ކިޔާފައި ވަފާ އަކަށް އޭނާގެ ޑައިރީގެ ގަނޑުތައް އުކައެއް ނުލެވޭނެއެވެ މިވަގުތު އޭނާ

ކުރުވާހަކަ: ރޯވި ހާލި

އަހަރެމެން ކާވެނި ކުރީ ލޯބިންނެވެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ވަގުތުންސުރެން އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ

ކުރުވާހަކަ: ދެމާ

ބެސްޓް ފުރެންޑު ލިޔާ ކާމިޔާބުކޮށްލުމުން އަހަރެން ހިތުގައި ޖެހުނެވެ ލިޔާއަކީ މާލެތެރޭގައި އުޅޭ އެންމެ ރީތި

ކުރުވާހަކަ: ދޮން މަންމަނު

އޭނާ އެމަގުން ދާތަން ނުފެންނަ ދުވަހެއް ނާދެއެވެ އަހަރެން ރަށަށް އައިއްސުރެންނެވެ އުމުރުން 6 އަހަރުގައި