ޒައިނަބުގެ ދަރިފުޅު

ޒައިނަބަށް މީހަކާ އިނދެވުނީ އުމުރުން ސައުވީސް އަހަރުގައެވެ އޭނާގެ މައިންބަފައިން  އޭނާގެ އުމުރުން ސަތާރަ

ކުރުވާހަކަ: ފެރީ އިން ލޯބި

ލޯބި ލިބުމަށްފަހު އެލޯބި ގެއްލުމަށް ވުރެން ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ ބައެއްފަހަރު އެލޯބި ނުލިބުނު

ޑައިރީގެ ފަހު ސަފްހާ

އެ ބޮއްކުރާގައި އަހަރެން ދިޔައީ ފިރިމީހާގެ ގަދަ އެޅުމުގެ މަތީންނެވެ އެއީ  ގުރައިދޫގައި އޭނާގެ

ބޭވަފާގެ އަގު -6

މަންމަ ވަރަށް ލޯތްބާއެކު މާޝާއަށް ވިސްނައި ދިނެވެ” ކުށެއް ނުކުރެވޭ މީހަކު ދުނިޔެ މައްޗަކު ނުވާނެ އެކަމަކު

ބޭވަފާގެ އަގު- 5

ވޭތިވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ ދަރިފުޅު އެއްފަހަރު ނޭވާލިހެން ހީވިއްޔާ އަނެއްފަހަރު