ކުރުވާހަކަ: އެ ވޭނީ ސިއްރު

ސިނާނާ އެނބުރި އައުމުން ޖާވީއަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހާސިލްވީހެން ހީވެއެވެ ހީކުރެވުނީ އެއީ އޭނާގެ ދެވަނަ ހަނީ

ކުރުވާހަކަ: ތައުބާ

ޝަފީގާއަކީ ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކަށް ވިޔަސް، އޭނާއަކީ ރީތި ކުއްޖެކެވެ  އަދި މިހާރު އޭނައަކީ ފަގީރު

ކުރުވާހަކަ: ވޭނީ އުދާސް

ނޭނގި ހުއްޓާ މޯޑްގެ  ޗުއްޓި ނިމުމަކާއި ކައިރިވިއެވެ މިފަހަރު މޯޑް އައީ 8 ދުވަސް ނަގައިގެންނެވެ އެމީހުން

ކުރުވާހަކަ: ވޭނީ އުދާސް

އެއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކޭ ކިޔާފައި ވަފާ އަކަށް އޭނާގެ ޑައިރީގެ ގަނޑުތައް އުކައެއް ނުލެވޭނެއެވެ މިވަގުތު އޭނާ