ކުރުވާހަކަ: ދޮން މަންމަނު

އޭނާ އެމަގުން ދާތަން ނުފެންނަ ދުވަހެއް ނާދެއެވެ އަހަރެން ރަށަށް އައިއްސުރެންނެވެ އުމުރުން 6 އަހަރުގައި

ކުރުވާހަކަަ: ޖަޒްބާތު

އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއަށް ވުރެން ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިޔަކު ތަނަކުން ނުފެންނާނެއެވެ ސިޔާދުއާއި އަހަރެން

ކުރުވާހަކަ: ޚާދިމާ

ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ އެގާރަޖަހާއިރު ދޮރުގެ ބެލް ޖަހާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ހުޅުވައި ބަލައިލީ މިހާ ހައިރާން

ކުރުވާހަކަ: އެކުވެރިޔާ

އެކަނިވެރި ތަނެއް އޮވެއްޖެނަމަ އަހަރެން އެތަނެއްގައި ފައިނުޖައްސާ ތަނެއް ނޯންނާނެއެވެ   އަހަރެންގެ

ކުރުވާހަކަ: ޒާރާ

މި ސިއްރު ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ އެއީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ އުފަލަށް

ކުރުވާހަކަ: އެ އުއްބައްތި

ދީނާ އެކަނި ހުންނަ ވަގުތު ސިއްރު ސިއްރުން އައިސް ސިއްސާލުމަކީ ނަވީގެ އާދައެކެވެ ސިއްސައިގެން ގޮސް ދީނާގެ

ކުރުވާހަކަ: ޝުވީޒާ

ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އަހަރެން އެނބުރި އައި އިރުވެސް ޝުވީޒާއަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ކުުރުވާހަކަ: ޖަވާހިރު

އުނޫޝާ މިގަޑީގައިވެސް ހުންނާނީ ގޭގައި ކާން ހަދާފައިކަން އަހަންނަށް ޔަގީނެވެ އެކަމަކު އަހަރެން މީނީ އެހެން