ކުރުވާހަކަ: އުފަލަށްޓަކާ

ނަޒްރާ އޭނާގެ މުއްސަނދި ފިރިމީހާ ޝިޔާމަށް ހެނދުނުގެ ސައި ތައްޔާރު ކުރަނީ އެވެ އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  އާ

ކުރުވާހަކަ: ދޮން ކޮއްޔާ

ޖެނިފާ އަކީ އަހަންނަށް ލިބުނު ޚަޒާނާއެކެވެ ނުވަތަ ހޮވުނު މާވަހަރެކެވެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދޮން ކުއްޖެކެވެ

ކޮތަރު ގެނެސްދިން ލޯބި

ކޮތަރު ގެނެސްދިން ލޯބިބެލްކަނީއަށް ނުކުމެވުމާއެކު ފަތިހުގެ ތާޒާ ވައިރޯޅިއައިސް އަހަރެންގެ ދިގު ދަތުރުގެ

ކުރުވާހަކަ: ތަދު

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ޔާސްމީން އެވެ އެކަމަކު ގޭގައި އަހަންނަށް ކިޔާ އަޑު އިވޭނީ ދިޔެ އެވެ ގޭގައި ނޫނަސް ދަންނަ