މީހުން
ހުނަރުވެރި ފެހުންތެރިޔާ ވަސީލާ ޝަރީފް
  ފެހުމުގެ މަސައްކަތަކީ ނުހަނު ބުރަ އަދި އެހާމެ ޒިނ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން
ހުނަރަކީ ގުދުރަތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ނ
އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ފަހުރުވެރި މާޒީއ
ޤައުމެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ޒުވ
އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަކީ ޒަނާނުއްސުރެން ސާފުތާހިރުކަމަށް
ކުއްލިއަކަށް މީސްމީޑިއާއިން ފެންނަންފެށީ މަސްކާށި ޓް
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންގެން ރާއްޖޭގައި ގެސް