މީހުން
ކޮންމެ ތަނެއްގެވެސް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ބިނާވެގ
ހާއްސަ ހަފްލާތަކަށާއި، މީހުންގެ ތެރެއަށް ނިކުންނައިރ
އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
 ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކައުންސިލެއްގ
މީހުންގެ ތެރޭ ވަކި މީހަކު މަޤްބޫލު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަ
2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ޔޫޓިއުބުން އެންމެ ގިނަ ލާރި ދީފައި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކަޅިހާރި އަބްދުﷲ ވަސީމް މަޝްހޫރު ނަމ
އާވާ މާރީއާއި ލިއާ ރޯޒް އަކީ ރީތި ކަމުން އަރާ ތިބި އެއ