ޚަބަރު
އެމްއެންޑީއެފް އިން މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސ
އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީއިން ވަކިވެ
ފޮޓޯ: އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫކެމްޕަސް ފޭސްބުކް ޕޭޖް
ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ ކަމަށާއި ފެކަލްޓީ އޮ