ޚަބަރު
މި އަހަރު އެންމެ ގިނަބަޔަކު ގޫގަލް އިން ސާޗްކުރި މަޝް
ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި މާހުއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ)
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރިޔަމް މާހު ހަމީދު، ކީރިތި
މި ފެށޭ 2020 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެ
އައްޑޫސިޓީ ގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އީކުއެޓޯރިއަލް ހ
މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު 138،654 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، &#