މުދާ ރައްކާތެރިކުރުން

މުދާ ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާތްވެގެންވާ އިސްދީންގައި ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ނެހެދުމަށާއި ބާތިލް

ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުން

 ނަފްސަކީ އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ އަމާނާތެކެވެ އެއާއި މެދު ޤިޔާމަތްދުވަހުން ސުވާލުވެވޭނެ

ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ލިޔުއްވ ީ: ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު އަބްދުއް ލަތީފް/ ތައުބާއަކީ ތިމާއަށް ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކުށަށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ޝިޢާރު

ލިޔުއްވާފައިވަނީ: އިބްރާހީމު ރަޝީދު މޫސާ  ކީރިތި ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާން