ރިޕޯޓް
ކެންސަރު ބައްޔަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޢ
ފޭދޫސްކޫލުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކ
ޕްރިންސިޕަލް ޢަލީ މުޞްޠަފާގެ ވަދާޢުން މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވ
ކޮންމެ މީހަކީވެސް ރީތި އޮމާން ހަންގަނޑެއް ބޭނުންވާނެ
ފަލަކޮށް ހުރުމުން މީހުންގެ މަލާމަތް ރައްދުވެއެވެ. ފެނ
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭއޯ ނިއުސްގެ ކިޔުންތ
ސްކޫލް ދައުރުގެ ހަނދާން ތަކަކީ، އުމުރުން ދުވަސްވެ ގައ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިޖްތިމާއީ މަސ
އަންހެނަކަށް އޭނަގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ މުހިނ