ރިޕޯޓް
ކޮންމެ ތަނެއްގެވެސް ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ބިނާވެގ
އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް
 ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކައުންސިލެއްގ
ގައިގައި ހުންނަ އިސްތަށިނައްތާލާ އޮމާން ހަންގަނޑެއްގ
ކުރިން ނުފެންނަ ފަންޏެއް އައްޑޫގައި ފެތުރެން ފެށީ 2014
އަންޑަރ ވޯޓަރ ޑްރޯން ގެ "ތަމްބް އަޕް " ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
“ޝޮޕް އެންގޯ” އިން  ތައާރަފުކުރި ގްލޭޑިއަސް މިނ
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި އަލީނިޒާރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕ
ލޯތްބަކީ، ލޯބި ވެވިއްޖެނަމަ  ތަފާތު އެކިގޮތްގޮތަށް ވ
މިއަދަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫގެ ތާރިހުގައިވެސް އުފ