ރިޕޯޓް
މީސްމީޑިއާގައި އާއި ދެމީހަކު އެއްތަން ވެލާ އިރަށް އެނ
އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަކީ ޒަނާނުއްސުރެން ސާފުތާހިރުކަމަށް
ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންގެ ލޮލުގަ
ހުރިހާއަންހެނުންނަކީ ނަލަހެދިގެން ޑޭޓްތަކަށްދާ ބައެ
ފިޔާއަކީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ތަރުކާރީއެކެވެ. ފިޔާ ކެއުމ
މައްސަރުދުވަސްތައް ގަވައިދުން ނުޖެހުން (އިރެގިއުލަރ
އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުންދަނީ ހޫނުގައުމެއްގައި ކަމަށް ވ
ކުއްލިއަކަށް މީސްމީޑިއާއިން ފެންނަންފެށީ މަސްކާށި ޓް
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ