އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން
މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަ  އިދިކޮޅު ޕާޓ
ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެނގިވަޑައިގަތީ އިންސާފާއ
ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ފަޒާދު ރޭ ފު
ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ވައްކަމާއި ޚިޔާނަ
ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަވާ ދިކޮޅުގެ
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން ދީފިނަމަ ، ރާއްޖޭގައި އޮ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަމުން އަންނަ ވައުދުތަކަކީ ފުއްދ
މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތީ ނުއަގުގައި ވިއްކާ ހ
   ރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންުގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކ