ބޮލީވުޑް
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރަކީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވިދ
އުމުރަކީ ހަމައެކަނި ނަންބަރެކެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވާފ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޒަރިންޚާން އިންސްޓަގްރާމުގައި  ހިއްސ
26އޯގަސްޓަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާންހާން ބޮ
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ވިރ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސްރީދޭވީ ގެ މަރަށް އެއްއަހަރ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަންޖޭގެ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން އަޅާހެދުމާއި ގެންގުޅޭ އަގ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އިމްރާންހާން އާއި އޭނަގެ އަނބިމީހާ އަ