މީހުން
ޤައުމެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސްމާލަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ޒުވ
އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަކީ ޒަނާނުއްސުރެން ސާފުތާހިރުކަމަށް
ކުއްލިއަކަށް މީސްމީޑިއާއިން ފެންނަންފެށީ މަސްކާށި ޓް
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންގެން ރާއްޖޭގައި ގެސް
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަށް އުފަން ސ.މީދޫ ރޯނުގެ އާމިނަތު ހަ
އާންމުކޮށް މޮޑެލް ކުރާކުދިންގެ އިސްކޮޅުގައި ހުންނަނީ
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. އުޅޭ އުޅުމާ ކު
އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއް