ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް - ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުނ
އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް  މާމިގިލީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް
އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީއެންސީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން މިއ
ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ފެނިގެންދާނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހަމަޔާއި އުސޫލުން ނެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ކިތަންމެ ނިކަމެތި ޕާޓީއެއް ކަމުގައ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުކުންނަ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި