މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު (އެމްއީސީ)
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫއަށް އެކި ރޮގު ރޮގުން ހިދުމަތްކުރައްވ
އެމްއީސީގެ ލާމަސީލު މެމްބަރުންގެ އެ ވޯޑު އެ ޖަމްްމިއް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެކުވެރިންގެ  ޗޭނު (އެމްއީސީގެ) 9 ވަނަ
އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 6 ވ
ރައްކާތެެރިގޮތުގައި ގަސްއިންދައި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއ
ރައްކާތެެރިގޮތުގައި ގަސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި ރަނގަޅު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ހަދަމުންދާ މަތިކިޅި ފެންފިލަ ކޯރ
އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ މީދ
މަދިރިއާލާވާތަންތަން ބަލައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއޭސީ އާއި ރެޑްކްރެސެންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ: ފޮޓޯ އާމިނަތު ސާލިޙާ/ އޭއޯނިއުސް
މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު (އެމްއީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ރެޑް