Cheynu jamiyyaain inthizaam kohgen meedhooge anhenunah mauloomaathu dhinumuge haveereh baavvaifi - AO News Cheynu jamiyyaain inthizaam kohgen meedhooge anhenunah mauloomaathu dhinumuge haveereh baavvaifi

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,431,951CONFIRMED
302,209RECOVERED
1,047,657ACTIVE
82,085DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ޗޭނު ޖަމިއްޔާއިން އަންހެނުންނަށް ބޭއްވި ހަވީރު- ފޮޓޯ: ލުބްނާ/ އޭއޯނިއުސް
ޗޭނު ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މީދޫގެ އަންހެނުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މީދޫގެ އަންހެނުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަވީރެއް  ބާއްވައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިއްޔެ ކާޑުގޭ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވި ހަވީރުގައި، މިހާރު މުޅިދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ “ކޮވިޑް-19” އާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވީ އައްޑުސިޓީ އީކުއޭޓަރަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުޚައްމަދު ނަޖީބް، ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޝިއާޒްގެ އިތުރުން މީދޫގެ ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އެވެ. މިހަވީރުގައި ބައިވެރިންނަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކާމާއި އެބަލިން ސަލާމަތް ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ އެންމެހައި ކަންތައް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ އެހެނިހެން ބަލިތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް އެފަރާތުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްފަހު ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުޚައްމަދު ޝިއާޒް ވަނީ، ބަލިބަލިން ދުރުހެލިވެ ތިބުމަށް އަތްދޮންނާނެ ގޮތް ބައިވެރިންނަށް ދަސްކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

މިހަވީރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ބެލޭނެގޮތާއި، ސައި ވަނީ ޗޭނުޖަމިއްޔާއިން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބައިވެރިންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ޓެސްޓް ކޮށް ދެއްވީ އެދާއިރާގެ ތަޖުރިބާހުރި ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ގަދިމާ ރަޝީދު އަދި މަރިޔަމް މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ.

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނަކީ މީދޫގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހީވާގި ޖަމިއްޔާއެކެވެ.