އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
މުދާ ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތެއް ތަފ
ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 12:00 އާއި ދެމެދު ފިހާރަތައް ހުޅ
އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަކެތީގެ އ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮމިކް
ބިދޭސީންގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވަގުތީ ގޮތު