އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
ވެރިންގެ ގޮތުގައި އިސްކުރެވޭ ޚާދިމުން، ހުރީ ރައްޔިތު
އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ)ގ
މާދަމާ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހ
ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކ
އިންތިޚާބީ ރައީސް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތ
ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރާއި ޖޯޝުން ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް އެމ
 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑަ