އައްޑޫސިޓީ
ހިތަދޫ ގެ ދުވަސްވީ އަންހެނެއްގެ ބޮލަށް ގަހެއްގެ ގޮފިގ
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ހިންގަން ރާވާފަ
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ހުޅުދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތް ކޮށ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ރޭ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ މީހެއް
އިންޑިޔާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 6 ވ
އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ ތަސައް
އައްޑޫސިޓީގައި ގާޑިޔާހިންގާ ފަރާތްތައް ގަވާއިދަށް ސަ
4ވަނަ ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ގެ ތެރެއިން
އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ފަށާ ބައިނަލް އަޤްވ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މާލޭގައި ދިރި