19 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް،
އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް  މާމިގިލީ
ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެގުމ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅޭގޮތުން  “އާސްކްސްޕީކަ
ފޮޓޯ/މަޖްލިސް
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 69 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު ސު
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ އިން
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނ