މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 9،185 ވިސާ ދޫކ
ވައްތަރު މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އ
ނަކަލުކޮށްފައިވާ (ކައުންޓަރފިޓް) ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއް
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދެ ބ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން “ރަށުން” މިނަމުގައި އ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދ
ނަކަލުކޮށްފައިވާ (ކައުންޓަރފިޓް) ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއް
މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު 138،654 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސ