މަނީ ލޯންޑްރިން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ބޮޑު ޚިޔ
ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ޖަލު ބަންދުގައި 30 ދުވަހަށް ވުރެ އ
މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެންކަމަށް ބުނ