އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން
އެހެންމީހަކަށް ބަރޯސާނުވެ ތިމާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން
 ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢ
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ