ކުރުވާހަކަ
އިރުއޮއްސޭ ދަޅާގައި ފޫހިވެގެން މިޖެހެނީ ވަށައިގެން އ
އާއިލާގެ ރުހުމާއެކު ކާވެނި ކުރުމަކީ މިޒަމާނުގެ ގޮތެއ
“ތުޝާރު ބޭބެ” މިއީ އަހަރެންގެ  7 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ
މަންމަ ނުގުޅާނެ އިރެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިހާރު އެހެރަ މެ
“ނުހާ، މުޅި އިންޓަނެޓްގަ އެހެރީ ކަލޭގެ ފޮޓޯތައް.” އަ
“އުޅެ އުޅެފަ ދުވަހަކުވެސް ދުރަށް ނުދައްޗޭ.” އަހަރެން
އެއީ އާކާވެނީގެ ރެޔެއެވެ. އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރި
އަހަރެން ގެޔަށް އައިސް ބެލް ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރިޝާ
ލޯބިވާ މީހަކު ކާވެނި ކުރަން ލިބުމަށް ވުރެން ބޮޑު އުފަ
ސިނާނާ އެނބުރި އައުމުން ޖާވީއަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހާސި