ހައިކޯޓު Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,573,568CONFIRMED
3,170,532RECOVERED
3,014,995ACTIVE
388,041DEATHS
1850CONFIRMED
644RECOVERED
1199ACTIVE
7DEATHS
ހައިކޯޓު
  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި
ހައި ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި ހައި ކޯޓު
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 9 އަކުން 11 އަށް ބަދަލު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ހައިކ
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ބޮޑު ޚިޔ
ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ޖަލު ބަންދުގައި 30 ދުވަހަށް ވުރެ އ
ޕްލާޕްސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ ހަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު