English Edition
Dhivehi Edition

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއިބެހޭ ޤާވާޢިދު ) ގެ ދަށުން ސީވަރދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު 2015-R-229 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއިބެހޭ ޤާވާޢިދު ) ގައި ސީވަރދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް 16 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2021/109އިޢުލާނުންވަނީ އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

 • އޮއިލް ޕޮލިއުޝަން އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން
 • ނުރައްކާތެރި މުދަލާއި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ މުދާ އުފުލުމާއިބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން
 • ” ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން”
 • ” އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހެލުމަށްފަހު ދޫކުރާ ލިޔުން” ހޯދުން
 • ކެޕްޓަނުން،ފަޅުވެރިން އަދި މެރިން މެކޭނިކުން ކޯސް ހެދުމަށްފަހު ސެޓްފިކެޓް ހޯދުން
 • ބޮޔަންޓް އެޕެރޭޓަސް / ލައިފްރާފްޓް ނުވަތަ ރެސްކިއުބޯޓް ހުރުން
 • ވެސަލް ޓްރެކިން ޑިވައިސް ހަރުކުރުން
 • އުޅަނދުގެ މެނިފެސްޓް އެގެން އޮތުން
 • ކެޕްޓަނާއި ފަޅުވެރިންގެ މެޑިކަލް އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހުށަހެޅުން
 • މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ހުރުން (ވީއެޗް.އެފް/ސެޓެލައިޓްފޯން/ރޭޑިއޯ ޓެލެފޯން/އީޕާބް )
 • ލައިފް ޖެކެޓް، ލައިފް ބޮއި އޮތުން ހިމެނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިކަންތައްތަކަކީ 16 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ސީވަރދިނަސް ހަދާދެވޭނީ މިކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކަމުގައި އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.