އާމިނަތު ޚާލިސާ, Author at AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އާމިނަތު ޚާލިސާ
އިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަ
ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ މީހުން، ގޭގޭގައި ކަރަންޓީންކުރ
މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ބ
ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަ
އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއާ (އެއިމްސް) އާއި ހެޕީމާކެ
2019 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް،
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަނ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ މީދޫ އަކީ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށް