English Edition
Dhivehi Edition

އީ.އޯ.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ޑީތަކުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައިވަނީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/150 ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް ދޭ ގޮތަށް އީ.އޯ.ސީ: 06 (ހައެއް) ވޮލަންޓިއަރުން، މީދޫ އެސް.އެސް.ޑީ އަށް 02 (ދޭއް) ވޮލަންޓިއަރުން އަދި ފޭދޫ އެސް.އެސް.ޑީ: 02 (ދޭއް) ވޮލަންޓިއަރުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ގާބިލު ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި ތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމުގެ އިތުރުން ގިނަވަގުތު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.