English Edition
Dhivehi Edition
ކ.ގުރައިދޫ ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (އެމްޑީޕީ)

މިއުޒިކަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް މަޖާ ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް މިއުޒިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރާއި ގުޅިގެން މަޖިލީސް މެމްބަރުންނާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

Advt

Advertisement

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޒިކަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ބައެއްގެ އާންމު ދިރިއުޅުން ހަރާންކަމަށް ގޮވުމަކީ އެ ބައެއްގެ މުޖްތަމައު ރޫޅާލުމަށް ހިންގޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނަޝީދު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އިތުރަށް ނަޝީދު ވަނީ މިއީ ދިވެހިން ނިކަމެތިކުރުމަށް ހިންގާ އަމަލެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް މަޖާ ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް މިއުޒިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

މިގޮތުން މިއުޒިކަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވެސް ހުއްދަ ކަމެއްކަމަށާއި މިއުޒިކްގެ އަޑު ޖެހުނީމަ، އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ޖެހޭ ގޮތް މެދުވެރިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އީވާގެ އިތުރުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ވަނީ މިއުޒިކަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެއްކުމަށް މި ޒަމާނުގެ ބައެއް އިލްމުވެރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ އެ އިލްމުވެރިންނަށް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބަހުސްގައި މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ޑރ.އިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެގޮތުން ހަލާލު ހަރާމް ކަނޑައެޅުން އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ވީނަމަވެސް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫން ކަމަށް ޑރ. އިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަން ކަނޑަ އަޅުއްވާނީ ﷲ އާއީރަސޫލާ ﷺ ކަމަށެވެ. “ޙަލާލު ޙަރާމް ކަނޑަ އެޅުން އެއީ @mvpeoplesmajlis މެމްބަރަކަށް ވީނަމަވެސް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫން. އެކަން ކަނޑަ އަޅުއްވާނީ ﷲ އާއި ރަސޫލާ ﷺ. ވީމާ ސައިޒް އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން.”ޑރ. އިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުޒިކަކީ ހަރާމް އެއްޗެއްކަން ހާމަކޮށްދެއްވަމުން ޑރ. އިޔާޒުވަނީ އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ހެކިތައްވެސް ޓުވިޓްކުރައްވާފައެވެ.

 

1 ކޮމެންޓް
Dhivehinge jazubaathu thakaai ihusaasutha hissaakuran beynun kuranee lava aai music - AO News
ފެބުރުއަރީ 13, 2021
[…] މިއުޒިކަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ… […]