English Edition
Dhivehi Edition

އިދިކޮޅުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ ނޫންކަމާއި އިދިކޮޅުގެ ‘ފޯކަސް’އަކީ ހަމައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުން ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއް ޝެއާރ ކުރަމުން އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ “ސަރުކާރަށް ގޮށް ނުވީމާއި ކުރަން ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ދަންނަވާލީ ކަމަށެވެ”.

Advt

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ގޮސްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެ އަދި އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރު ބައިބައިވެއްޖެކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ސަރުކާރަށް ނެތްކަމަށާއި ދެން އޮތީ ދެ ގޮތް ކަމަށެވެ. “މިޑް ޓާމް އިލެކްޝަނެއް ބޭއްވުން. ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫން ބަދަލުކޮށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރިފެރެންޑަމް” އަކަށް ދިއުން ކަމަށެވެ.