'Vaige zareeaainves Corona virus fethurumuge furusathu ebaoae." - AO News 'Vaige zareeaainves Corona virus fethurumuge furusathu ebaoae."

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ވައިގެ ޒަރީއާއިންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
2 މަސް ކުރިން

ނޭވާލާ ވައިގެ ޒަރީއާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކޮވިޑް 19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފޮތި މާސް އަޅަން ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އިރުޝާދު ދެއްވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

ޑރ މުހައްމަދު އަލީ މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ހަމަ އެކަނި “ޑްރޮޕްލެޓްސް” އިން ނޫން ކަމަށާއި އިންސާނުން ބޭރަށް ލާ ނޭވާ އާއި އެކުވެސް އެ ވައިރަސް ބޭރުވެ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފައިވާކަމަށެވެ. “އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަހަރެމެން ނޭވާލާ ވައިގެ ޒަރީއާއިންވެސް ވައިރަސް ޖެހިދާނެ. ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމަށް ފޮތި މާސްކުން ނޭފަތާއި އަނގަ ބަންދުކުރެވިދާނެ” ޑރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ.މުހައްމަދު އަލީގެ ވިދާޅުވީ މި ބައްޔަކީ މުޅިން އާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި ބައްޔާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބެމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ބަލި ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ކުރާ ދިރާސާތައް އިތުރުކޮށްފައިވުމުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބެމުންދާނެކަމަށްވެސް ޑރ.މުހައްމަދު އަލީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ،

މީގެ ކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަކީ “އެއާބޯން” ނުވަތަ ވައިގެ ތެރޭން ފެތުރޭ ބައްޔެއްކަން އެނގިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މިއީ ނޭވާލާއިރު ބޭރުވާ ވައިން މި ވައިރަސް ބޭރުވެ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ހާމަކުރި ފުރަތަމަ ދިރާސާއެވެ.