ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ގާސިމް
2 ދުވަސް ކުރިން
އާމިނަތު ޚާލިސާ

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ޙުކުމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ ޕަޓީގެ އޮފީހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ އާދައިގެ މަތިން އޭނާއާއި މެދު ބައެއް ބޭފުޅުން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާކަމަށެވެ. ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ މައްސަލައެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމާއި، ގާސިމް އާއި ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވަހަކަތަކަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

Advt

Advertisement

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ޙުކުމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ނުވެސް ދަންނަކަމުގައެވެ.” އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑެއް ނޫންކަން ފަނޑިޔާރުގޭގައި ޙުކުމް ކުރަން ހުރީ، އަޅުގަނޑެއް ނޫންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި އިނީކީ، އަޅުގަނޑެއް ނޫންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުރީވެސް. އަޅުގަނޑު މިއީ ކޮންތާކު ހުރި ކާކުތޯ، ކީއްކުރާ މީހެއްކަން.. އަޅުގަނޑަށް ކިހިނެތްތޯ އެބުނާ ކަންތައް ކުރެވޭނީ؟” ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ޔާމީން ޖަލަށް ލުމުން، އިންސާފުން ކަންތައް ކުރުމަށް ގޮވާލި ކަމަށެވެ.