English Edition
Dhivehi Edition

އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރު މިނަކީ ޖައްވުގެ ތެރެއިން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން ދަތުރުކުރާ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ބާރު މިނެކެވެ. މިހާރުގެ ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު، ވޭކިއުމްއެއްގައި އަލިކަމުގެ ސްޕީޑަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ސިކުންތަކަށް 299،792،458 މީޓަރު (ނުވަތަ ސިކުންތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 186،282 މޭލެވެ). މިއީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ބާރު ސްޕީޑެއް ނަމަވެސް ޖައްވީ ދަތުރުތަކަށާއި ކައުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމު ކަންތަކެއް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމެކެވެ.

އެހެން ޕްލެނެޓްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ބަލާއިރު، ޕްލެނެޓްތަކުގެ މެދުގައި ސިގްނަލްތަކާއި ޑޭޓާ ދަތުރުކުރަން ނަގާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ދުނިޔެއިން ފޮނުވާ ސިގްނަލެއް މާސްއަށް (ޕްލެނެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކައިރި ދުރުމިނުގައި ހުންނަ ޕްލެނެޓް)އަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނަގާ ވަގުތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިނެޓާއި 2 ސިކުންތެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެއިން ނެޕްޗޫން (އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގެ އެންމެ ދުރު ޕްލެނެޓް) އަށް ސިގްނަލެއް ފޯރުވުމަށް ނަގާ ވަގުތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 4 ގަޑިއިރާއި 10 މިނެޓެވެ. މިކަމުން ދޭހަވަނީ އަލި ދަތުރު ކުރާ ސްޕީޑަކީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ބާރު މިނެއް ކަމެވެ. ނަމަވެސް މިވަރުންވެސް ޕްލެނެޓްތަކުގެ މެދުގައި މައުލޫމާތު ދައުރުކުރުމަށް ނަގާ ވަގުތު ގިނަ ކަމެވެ.

އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރެވޭނަމަ، ސިކުންތުކޮޅެއް ނުވަތަ މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެހެން ޕްލެނެޓްތަކަށާއި އެހެން ތަރިތަކުގެ ނިޒާމުތަކަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައިހުރި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ފިޒިކްސްގެ ވިސްނުމުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑާ ގާތްކޮށް ދަތުރުކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހަކަތައެއް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނީ ދަތުރުވެރިންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ވެސް މެއެވެ.

އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރެވޭނަމަ ޒިޔާރަތް ކުރަން އެންމެ ޝައުގުވެރި އެއް ޕްލެނެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ތަރި ނިޒާމު (ޕްރޮކްސިމާ ސެންޓޯރީ) އާއި އެންމެ ކައިރި ތަރި ނިޒާމުގެ ދިރިއުޅެވޭ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ޕްރޮކްސިމާ ސެންޓޯރީ ބީ އެވެ. މި ޕްލެނެޓަކީ ދުނިޔެއާ ގާތްގަނޑަކަށް 4.24 އަލި އަހަރު ދުރުގައި އޮންނަ ޕްލެނެޓެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އަލިކަމުގެ ބާރުމިނުގައި އެތަނަށް ދަތުރުކުރަން ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އަލިކަމުގެ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރެވޭނަމަ، މި ޕްލެނެޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލު ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑާ ބެހޭ ޝައުގުވެރި ބައެއް ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛

އަލީގެ ސްޕީޑަކީ އައިންސްޓައިންގެ ރިލެޓިވިޓީ ތިއަރީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ސައިންޓިފިކް އިކުއެޝަންތަކާއި ތިއަރީތަކުގައި އަސާސީ ކޮންސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނުގައި ދުނިޔޭގެ އީކުއޭޓަރުގެ ވަށައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 ފަހަރު އެއް ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި އަލި ދަތުރުކުރެއެވެ.

ހުސްތަނެއްގައި އަލި ދަތުރުކުރާ ދުވެލި އެއްގޮތަކަށް ހުރި ނަމަވެސް ފެން ނުވަތަ ބިއްލޫރި ފަދަ ވަކި މާއްދާތަކެއްގެ ތެރެއިން ދަތުރު ކުރާއިރު އަލީގެ ސްޕީޑް ލަސް ވެދާނެ އެވެ.

މާސްއެއް އެކުލެވޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑުގައި ދަތުރުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ހަކަތަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑަކީ ކައުނުގައި މައުލޫމާތު ފޮނުވޭނެ އެންމެ ބާރު ސްޕީޑު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނަމަ، އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑަކީ ޖައްވުގެ ތެރެއިން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން ދަތުރުކުރާ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ބާރު އަދި އެއްމިނެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ރޭޓެކެވެ.

ޖައްވީ ދަތުރުތަކަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުނު ދެނެގަތުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް، އަލި ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނުގައި ދަތުރުކުރުމަކީ މިވަގުތު އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަލި ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑާއި އޭގެ ސިފަތައް ދިރާސާކުރުމަކީ ފިޒިކްސް އާއި ފަލަކީ ޢިލްމުގެ ދިރާސާތަކުގެ މުހިންމު ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތް ކަމެކެވެ.