އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ
31 ވަނަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިންގ ކޯސް ނިންމާލައިފި އެ
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ރީ ރަޖިސްޓ
އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހަށް، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށ
3އެސް ޑައިވާސް ހޯމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަވަނީ
އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީގަ
ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ މ
“ހިޔާ” މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެ