އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަވަނީ

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ އަކީ އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް- މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް