ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށްގެން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށްގެން
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކުން ވަކި ކުރި ކުންފުނި ތަކަށްވ
އަންނަ ހަފްތާގެ ދެ ދުވަހު އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތަ
މި ހަފްތާގައި ބޭންކް ބަންދު ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް އ