ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020ގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގ