ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ
ލިޔުނީ: ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ) ސ.އަތޮޅު މަ
ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 3 ވަނަ  ކެޑޭޓް ކޭމްޕް ކާމިޔާބުކަމާ
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ)
ފޮޓޯ: ލުބްނާ/ އޭއޯ ނިއުސް
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދު (ސ.އަތޮޅުމަދަރުސާ)
ލިޔުނީ: ހިޒްޔަމް ހާމިދު/ ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ. 22ވަނަ އިންޓ
22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސޯޅަ އަހަރު
ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. އުޅޭ އުޅުމާ ކު
ލިޔުނީ: މުހައްމަދު ހިޒްޔަމް ހާމިދު މަމެން އިންޓަރ ސްކ