ފޮޓޯ: ލުބްނާ/ އޭއޯ ނިއުސް

ސ.އަތޮޅު ސްކޫލާއި ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓުން ހުވައިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި