English Edition
Dhivehi Edition
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު، ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގަތީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހް ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަލެއްވުމަށްފަހު، އެބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ މި މަހުގެ ހދ. އަތޮޅަށްވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރަައްވާފައެވެ.