English Edition
Dhivehi Edition
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަޙީދު - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުން ޒަހާ ވަހީދު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ސްލޮޓެއްގައި މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިކަން އެންގެވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ފޯނުން ގުޅުއްވައެވެ.

Advt

Advertisement

އެ މަގާމުން ޒަހާ މިރޭ ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު، އެންމެ ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހިންގެވުމަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުކަމުން ޒަހާ މިރޭ ވަކި ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމަށް އަދި މިނިސްޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް ދެން ހަމަޖައްސަވާނީ މިހާރު އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ.