English Edition
Dhivehi Edition

ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި އާއި މެންބަރު ކަމުގެ ދެ ގޮނޑި ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

Advt

Advertisement

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެރައީސްކަމަށްޙުސައިންވާރިޝް (އެމްޑީޕީ)

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެމެމްބަރުކަމަށް:

  • އަބްދުﷲއަރީޝް (އެމްޑީޕީ)
  • އަޙުމަދުޝިހާމް (އެމްޑީޕީ)
  • ޖުވައިރިއްޔާއަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ)
  • މަރިޔަމްހަސަންދީދީ (އެމްޑީޕީ)

މިއިންތިޚާބުގައިގދ. ހޯނޑެއްދޫގައިވޯޓުދިނުމުގެޙައްގުލިބިގެންވާމީހުންގެއަދަދަކީ 874އެވެ.