English Edition
Dhivehi Edition
އައްޑޫސިޓީ ލިންކު ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓް: ފޮޓޯ އައްޑޫ ކްރައިސިސް

އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ލިންކު ރޯޑުން ފެނަކަ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުން މިހާރު ވަނީ އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ

ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ކާރާއި ސަރިކަލަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advt

Advertisement

ތަފްސީލް އަންނަނީ

1 ކޮމެންޓް
ޢަލީ
ފެބުރުއަރީ 10, 2021
މީހުންނަކަށް ކަމެއް ނުވޭތަ