English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ކުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ރަމްޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ކުރަންހުރިމަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން 11 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެ މިސްކިތެއް ހުރި އަވަށެއްގެ އަވަށު އޮފީހަށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަވަށު އޮފީހުގައި ނަންނޯޓުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ނަންނޯޓުކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advt

Advertisement

އަވަށް

ގުޅޭ ނަންބަރު

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

6885753

މަރަދޫ އަވަށު އޮފިސް

6890096

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

6891523

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީށް

6892018

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

6894728

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

6895730