Instagram ah bodethi badhalu thakeh! - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 58,487,754confirmed
  • 40,464,377recovered
  • 16,637,043active
  • 1,386,334deaths

Maldives

  • 12,578confirmed
  • 11,559recovered
  • 974active
  • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިންސްޓާގްރާމް 10 އަހަރަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އަޕްގްރޭޑްކޮށްފިއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމްގެ ހެޑް އެޑަމް މޮސެރީ ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އިންސްޓަގްރާމްއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކީ އިންސްޓަގްރާމް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި މީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި ސަގާފަތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ވުމުން ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ.

Advt

Advertisement

އިންސްޓާގްރާމުން ފެނިގެންދާނެ ބައެއް ބަދަލުތަކަށް ބަލާލާއިރު އެޕްގެ ހޯމް ސްކްރީނަށް ރީލް އާއި ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަ ޝޮޕް ޓެބެއް ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އިންސްޓާގައި ޓިކްޓޮކޭ އެއްފަދައިން ވީޑިޔޯ ރީލްކޮށްގެން ރީލް ޓެބްއިން ކުދި ވީޑިޔޯތައް މިހާރު ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގެނެވުނު ދެވަނަ ބަދަލަކީ އިންސްޓާގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމެވެ. ހޯމްސްކްރީންގައި ޝޮޕް ޓެބެއް އިންނާނެއެވެ. އެޓެބް މެދުވެރިކޮށް ވިޔާފަރިކުރެވޭނެއެވެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ހޯދޭގޮތަށް މިހާރުވާނީ ފަރުމާކުރެވިފައެވެ.

އިންސްޓާގްރާމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސޯޝަލް މީޑިޔާއެކެވެ. ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރުގެ އިތުރުން ޗެޓްކުރަންވެސް އިންސްޓާގްރާމް ބޭނުންކުރެއެވެ.