Medhuken'dumakah fahu HPA ge hotline ge khidhumaiy alun fashaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 ދުވަސް ކުރިން

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު، 1676ގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭގެ އިމަޖެންސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މެދުކެނޑިފައި ވަނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ސަބަބުންނެވެ. އެ ހޮޓްލައިން އަށް ދިމާވި މައްސަލަ ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު، ޚިދުމަތް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކަށް މަޢާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

Advt

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހޮޓްލައިންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނު ވަގުތު ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ކެތްތެރިކަމަށްޓަކައި އެ އެޖެންސީން ވަނީ ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

ކޮރޮނާވައިރަސް ރާއްޖެއިންވެސް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެޗްޕީއޭގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަމުންދެއެވެ.