Hulhudhoo gai gey dhoshu mass factory elhuma bin dhinumaai dhekolha muzaaharaa kohfi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 39,959,651confirmed
  • 29,890,384recovered
  • 8,954,631active
  • 1,114,636deaths

Maldives

  • 11,178confirmed
  • 10,097recovered
  • 1,045active
  • 36deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

2 ހަފްތާ ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި، މެދުބަނދަރުން ފަސްދޮޅަސް ހާސް އަކަ ފޫޓުގެ ބިމެއް ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އާއި އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގް އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގަމުންދާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކުން ‘އޭއޯ ނިއުސް’ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ވެސް ގޭ ދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ހެދުމަށް ތިރީސްހާސް އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި ހިތަދޫ އިން އެއްލައްކަ އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހުޅުދޫ އިން ދީފައިވާ ބިމަކީ މަރަދޫ ބިމަށްވުރެ ދެގުނަ ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމީދޫގައި މިހާރުވެސް މިފްކޯގެ މަސްފެކްޓްރީއެއް ހުރިއިރު އެތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީއެއް އަޅަން ނިންމި ނިންމުމަކީ. ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އެ ފަރާތުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advt

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ ގާއިމް ކުރަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައެވެ. މަރަދޫ އަދި ހުޅުދޫގެ އިތުރުން ހިތަދޫގައި ވެސް މަސް ފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރާއިރު މި ތިން މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

1 ކޮމެންޓް
އެއްކަލަ މީހާ ދޯ
އޮކްޓޯބަރު 12, 2020
މަސްފެކްޓަރީ އަކީ ސަރުކާރުން އެއްބައި އިންވެސްޓް ކުރާ ގޮތަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިޔާފާރި އުސޫލުން އަމިއްލަޔަށް ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑް ކުރާގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް. ވީމާ އެތަނަަށް ބޭނުންވާނެ ބިމުގެ ސައިޒް ސަރުކާރަކަށް ކަނޑަ ނޭޅޭނެ.