Hulhudhoo bandharu hedhumuge massaka fashaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

 • 58,487,754confirmed
 • 40,464,377recovered
 • 16,637,043active
 • 1,386,334deaths

Maldives

 • 12,578confirmed
 • 11,559recovered
 • 974active
 • 45deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

4 މަސް ކުރިން
ފޮޓޯ:ސޯޝަލް މީޑިއާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑިން އުސޫލުން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރީ 01 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advt

Advertisement

ސ.ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސ.ހުޅުދޫގެ މުސްކުޅި ބަނދަރު ވެލިއަޅާފުރާލާ، އައުބަނދަރެއް ހަމައެދިމާލުން، ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއް އަހަރާއި 10 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 65.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނަދަރު ހިއްކުމަށްފަހު 106 މީޓަރު ފުޅާ، 306 މީޓަރު ދިގު ބަނދަރެއް ހެދުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މެދު ދިޔައިން 3.5 މީޓަރު ހުންނަވަރަށް ފަޅު ފުންކޮށް، މެދު ދިޔައިގައި 4.5 މީޓަރު ހުންނަވަރަށް ބަނދަރުގެ ނެރު ފުންކޮށް ހަތަރު ފަރާތުގައި ޖުމްލަ 742 މީޓަރުގެ އެލް ބްލޮކްސް ޖެހުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެެވެ. މީގެ އިތުރުން:

 • ފަޅުތެރެއަށް ނިވާވާނެހެން ފަޅުގެ އުތުރުފަރާތުން 13247.820 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކާ ނިވާފަޅީގައި އެއްގަމު ތޮށިލައި ބޭރުފަޅިން ވަށައިގެން ބޮޑު ހިލަޖެއްސުން.
 • ފަޅުތެރޭގައި 12 ފައްތިޔާ 20 މީޓަރުގެ ދުރުމިނުގައި ބެހެއްޓުން ،
 • ބަނދަރުގެ އުތުރުން 114މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލަފައިކައްޓެއް ޖެހުން ،އަދި އެސަރަހައްދުގެ ހުޅަނގުފަރާތުން ނިވާވާނެހެން ހިއްކަސަރަހައްދުގައި ބޮޑުހިލަޖެއްސުން ،
 • ބަނދަރުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ހިއްކިބިމުގެ ވަށައިގެން  128 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލަޖައްސާ 25މީޓަރުގެ ހިލަފައި ކައްޓެއްލުން,
 • ހާބަރުގެ އިރުމަތީ އެއްގަމުތޮށީ ގެ ހުޅަގުކަނުން 11 މީޓަރުފުޅާ، 11މީޓަރު ދިގު ރޭމްޕެއް ހެދުން
 • ބަނދަރުމަތީގައި ޖުމްލަ 38 މަގުބައްތިޖެހުން
 • ބަނދަރުގެ ހުޅަނގާއި އިރުމަތީ ފަރާތް ގުޅުވަން 9 މީޓަރު ދިގު 4 މީޓަރުގެ ފާލަމެއްލައި އަޑި އޮއިދެމޭނެހެންހެދުން
 • ބަނދަރުގެ ވަށައިގެން ކޮންމެ 20 މީޓަރުން ފެންހިންދާ ކާނުލުން.

ސ.ހުޅުދޫއަށް އަރާފައިބާ ބަނދަރަކީ 1980ހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުރައްޔިތުން ނުކުމެ ހަދާފައިވާ  ބަނދަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ބަނދަރުކަމުގައިވާ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދިފައިވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ އެރަށަށް މީހުން އަރާފައިބާ ސަރަހައްދުގައެވެ