Mandela Rules thanfeezu kuran feshumun gina kankan ran'galhu vegen dhaane: Imran - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 43,328,174confirmed
  • 31,900,636recovered
  • 10,268,529active
  • 1,159,009deaths

Maldives

  • 11,505confirmed
  • 10,524recovered
  • 944active
  • 37deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 މަސް ކުރިން
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް އިމްރަން އަބްދުﷲ - ފޮޓޯ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޖަލުތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ “ނެލްސަން މަންޑޭލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ” ގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްސް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ޑޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

Advt

Advertisement

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއެއްގޮތަށް ޖަލުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް، ޤައިދީންނާމެދު އަމަލުކުރުންކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަލުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި، ޤައިދީންގެ އަހުލާޤާއި، މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ ގޮތް ހިމެނޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަގަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޤައިދީންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް އެހީވެދޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޝާއިއުކުރެވިގެން ދިއުމަކީ މަސައްކަތަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި، ޑިމޮކްރަސީއާއި، އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާޞިލްވުމަށްވެސް އެހީވެދޭނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ޝާއިއުކުރެވޭ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނެލްސަން މަންޑޭލާ ދުވަހަށްވުމީ އުފަލެއްކަމަށާއި، އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޔޫއެންއޯޑިސީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އިތުބާރާއެކު ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތުކަމަށެވެ.